Win a wellness weekend


SCROLL DOWN

Win a wellness weekend


 
ChocoGarden-Winawellnessweekend.jpg

PRAVIDLÁ HRY - SK

Výhernej súťaže s názvom „WIN WELLNESS WEEKEND”

spoločnosti CHOCCO GARDEN Kft.

 

1.         Organizátor súťaže

1.1       Organizátorom výhernej súťaže s názvom „WIN WELLNESS WEEKEND” – ďalej len: „Súťaž“ – je spoločnosť CHOCCO GARDEN Korlátolt Felelősségű Társaság, 2120 Dunakeszi, Pallag utca 7., číslo obchodného registra: 13-09-176001 – ďalej len ”Organizátor”.

2.         Súťažiaci

2.1.      Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba vo veku od 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ďalej každá právnická alebo fyzická osoba, registrovaná ako podnikateľský subjekt so sídlom/miestom podnikania na Slovensku  (ďalej len: „Súťažiaci“), ktorá spĺňa  všetky podmienky týchto Pravidiel hry.

2.2.      Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, spoločníci, akcionári, štatutári, členovia štatutárnych orgánov, členovia dozorných orgánov, zamestnanci Organizátora; osoby v rovnakom vzťahu k iným právnickým alebo fyzickým osobám priamo sa zúčastňujúcim uskutočnenia súťaže, osoby , ktoré v dodávateľsko – odberateľskom, obchodno – právnom vzťahu s Organizátorom, a takisto blízki príbuzní týchto všetkých uvedených osôb.

 

3.         Podmienky účasti v súťaži

3.1.      Podmienkou účasti v súťaži je, aby Súťažiaci kúpil na Slovensku 3 kusy produktov predávaných  Organizátorom, s  textom: „WIN WELLNESS WEEKEND” a poslal čiarové kódy z kúpených produktov  poštou na nasledovnú adresu:

na Slovensku:

Chocco Garden

Slovenská pošta Veľká Mača

Hlavná č. 288

925 32 Veľká Mača

Slovensko

 

s uvedením mena, trvalého pobytu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a dátumu narodenia Súťažiaceho – ďalej len : „Registrácia“ – a aby takto zaslaná Registrácia bola doručená na vyššie uvedenú adresu  najneskôr do 5. januára 2019.

3.2.      Poslanie každých 3 kusov čiarového kódu sa považuje za osobitnú Súťaž, aj v tom prípade, ak osoba Súťažiaceho je tá istá.

3.3.      Registrácie, ktoré budú doručené  po vyššie uvedenej lehote alebo pred dátumom začatia Súťaže podľa bodu 4., sa nezúčastnia Súťaže. Za nedoručenie alebo oneskorené doručenie Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.  

3.4.      Podmienkou platnosti Registrácie je, aby Súťažiaci uchoval pokladničný blok/daňový doklad potvrdzujúci nákup Produktov do prevzatia Výhry, a aby ho pri odovzdaní Výhry predložil Organizátorovi.

3.5.      V prípade ak Súťažiaci neuschová  pokladničný blok potvrdzujúci nákup produktov, ak Súťažiaci nesplní ktorékoľvek  podmienku uvedenú v týchto Pravidlách hry, alebo poskytne nepravdivý údaj pri Registrácii, automaticky bude vylúčený zo Súťaže. Organizátor nezodpovedá za nesprávne údaje poskytnuté Súťažiacim.

 

 

4. Produkty zahrnuté do Súťaže

4.1.      Súťaže sa zúčastnia výlučne nižšie uvedené produkty predávané Organizátorom, s textom „WIN WELLNESS WEEKEND”, kúpené na Slovensku  (ďalej len: „Produkt“):

-        CHOCCO GARDEN Marcipánový dezert

-        CHOCCO GARDEN Malinový dezert s banánovou penou

-        CHOCCO GARDEN Dezert s orieškovým krémom

-        CHOCCO GARDEN Dezert Cherry

-        CHOCCO GARDEN Dezert s vajíčkovým likérom

-        CHOCCO GARDEN Pomarančový dezert Truffel

-        CHOCCO GARDEN Dezert Pralines selection v oválnej kovovej škatuľke

5.         Výhry

5.1.      V súťaži budú nasledovné Výhry:

Hlavné ceny:

 

1. cena: 3 dňový wellness relaxácia vo wellness hoteli v Maďarsku.

2. cena: 1 ks HD TV

3. cena: 1 ks Tablet

 

Iné ceny:

 

4. až 23. cena  CHOCCO GARDEN darčekový balík

 

6.          Trvanie Súťaže, Losovanie

6.1.       Súťaže je možné zúčastniť sa s platnými Registráciami, ktoré budú doručené   1 ovembra 2018 až 5. januára 2019. Súťaž prebehá súčasne v České republike i na Slovensku a výhry budú vylosované zo všiach Registrácií doručených do konca Súťaže Organizátorovi jak v České tak vo Slovenské republike.

6.2.      Výhry budú vylosované z Registrácií, ktoré budú doručené  do konca Súťaže, a to dňa 21. januára 2019 o 15. hodine  za prítomnosti notára.

6.3.      Losovanie sa uskutoční na adrese: Tomáš Rašovský, advokátní kancelář s.r.o. Kotlářská 51a, 602 00 Brno, Česká republika jednoduchým manuálnym spôsobom losovania.

6.4.      Organizátor na vyššie uvedenom losovaní vylosuje jedného Výhercu a jedného Náhradného výhercu,  osobitne pre každú cenu uvedenú v  bode 5.1. týchto Pravidiel hry. Losovanie bude prebehať tak, že osoba určená Organizátorom súťaže z zlosovacieho osudia postupne vytiahne meno Výhercu a Náhradného výhercu pre prvú cenu, následne pro druhou cenu a pro tretí cenu a pote vylosuje výhercu 4. až 23. ceny uvedené v bode 5.1 týchto Pravidiel.

6.5.      V prípade ak Registrácia vylosovaného výhercu bude z akéhokoľvek dôvodu neplatná,   alebo bude Výherca vylúčený zo Súťaže pre nesplnenie akéhokoľvek pravidla uvedeného v týchto Pravidlách hry, alebo  nebude možné odovzdať Výhru z dôvodov na strane Výhercu, oprávneným z Výhry sa stáva Náhradný výherca.

6.6 Na výhru v soutěži nevzniká žádnému z účastníků soutěže právní nárok.

7.         Odovzdanie Výhry

7.1.      Organizátor do 10 pracovných dní po losovaní bude informovať Výhercov o výsledkoch losovania, resp. o presnom termíne a mieste odovzdávania výhry, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu poskytnutú pri registrácii. Výherca je povinný potvrdiť výhru v odpovedi e-mailom do 5 (päť)
 pracovných dní po prevzatí oznámenia. Výhra bude výherci predaná osobne a výherca je povinný sa k predaní výhry dostaviť osobne.

7.2.      V prípade ak Výherca do vyššie uvedenej lehoty nepošle potvrdzujúci e-mail, alebo informovanie Výhercu zostáva neúspešné do 10 (desať) pracovných dní po losovaní, Výherca bude automaticky vylúčený, a na Výhru bude ďalej oprávnený Náhradný výherca. Aj na informovanie Náhradného  výhercu sa vzťahujú vyššie uvedené pravidlá vzťahujúce sa na Výhercu.

7.3.      Výherca je povinný pri odovzdávaní výhry potvrdiť svoju totožnosť adekvátnymi osobnými dokladmi a na výzvu Organizátora predložiť pokladničný blok/daňový doklad, ktorú dostal pri kúpe Produktu. Organizátor odmietne odovzdanie Výhry, vylúči Výhercu, ak Výherca nepreukáže svoju totožnosť, alebo nepredloží pokladničný blok/daňový doklad potvrdzujúcu nákup Produktu, v takom prípade oprávneným na prevzatie výhry sa stáva Náhradný výherca.

8.         Zdaňovanie

Výhru nie je možné zmeniť na hotovosť, nie je možné ju vymeniť a nie je možné ju preniesť na inú osobu. Prípadnú daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou znáša Organizátor. Organizátor okrem odovzdania výhry podľa vyššie uvedeného a vyrovnania daňových povinností súvisiacich s výhrami nie je zaťažený inými záväzkami. Náklady súvisiace s prepravou Výhry znáša Súťažiaci.

9.         Informácie o súťaži

V balení Produktov bude umiestnený informačný leták, ktorý obsahuje potrebné informácie (pravidlá hry, poštovú adresu pre zasielanie, trvanie súťaže, produkty uvedené v súťaži, podrobný popis výhier, losovanie, podmienky účasti atď.).

Viac informácií o Súťaži nájdete na prednej strane Produktov  a na internetovej stránke www.choccogarden.com

Tieto Pravidlá hry sú dostupná na stránke www.choccogarden.com

10.       Ochrana údajov

10.1.    Poskytnutie údajov potrebných pre Registráciu je dobrovoľné. Osoby, ktoré  sa zúčastnia Súťaže, berú na vedomie a výslovne súhlasia

- so spracúvaním ich osobných údajov Organizátorom na účely  uskutočnenia Súťaže (prijímanie a kontrola zaslaných Registrácií, losovanie, odovzdanie výhier, vyporiadanie daňových povinností a pod.), a to až do ukončenia súťaže alebo skôr na základe odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zaslaného na e-mailovú adresu info@choccogarden.com.

-  s ich účasťou v Súťaži,  so všetkými ustanoveniami týchto Pravidiel hry a spracúvaním ich osobných údajov Organizátorom na účely uskutočnenia súťaže.

10.2.    Po ukončení výhernej súťaže osobné údaje budú automaticky vymazané z evidencie prevádzkovateľa údajov, ktorým je Organizátor. Spracúvanie údajov je Organizátor oprávnený vykonávať prostredníctvom svojich zamestnancov.

10.3.    Organizátor zaručuje, že spracúvanie údajov uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Organizátor sa zaväzuje, že počas spracúvania   údajov bude osobné údaje chrániť s adekvátnymi opatreniami a technickými riešeniami, najmä proti neoprávnenému prístupu, zmene, postúpeniu, zverejneniu za iným účelom ako je to uvedené v Pravidlách hry, výmazu alebo zničeniu, náhodnému zničeniu a poškodeniu, ďalej proti nedostupnosti, ktorá by nastala z modifikácie aplikovanej techniky. Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje Súťažiacich bude spracúvať výlučne v miere potrebnej pre uskutočnenie účelu spracúvania údajov.

10.4.    V prípade porušenia práv Súťažiaceho vzťahujúcich sa na jeho osobné údaje, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na príslušný súd.

10.5.    Organizátor kedykoľvek umožní  Súťažiacemu, aby si vyžiadal informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, požiadal o prístup k jeho osobným údajom, požiadal o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, odvolal svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to na  e-mailovej adrese info@choccogarden.com. Organizátor odpovie na žiadosť Súťažiaceho v lehote  5 pracovných dní od prijatia žiadosti.

10.6.    Súťažiacemu patrí aj právo na namietanie proti spracúvaniu jeho osobných údajov. V prípade ak nesúhlasí s rozhodnutím, ktoré vyniesol Organizátor na základe namietania, Súťažiaci sa môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na príslušný súd. Súťažiaci kedykoľvek sa môže rozhodnúť tak, aby ho Organizátor v ďalšom nevyhľadával a môže to oznámiť zaslaním vyhlásenia o rezignácii (s uvedením jeho presných osobných údajov) na e-mailovú adresu: info@choccogarden.comin

10.7.    Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie jeho osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži, odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, vymazanie, obmedzenie údajov potrebných pre uskutočnenie Súťaže pred odovzdaním Výhry vedie k vylúčeniu zo Súťaže.

10.8.    Spracúvanie údajov na účely uskutočnenia Súťaže  vykonáva Organizátor. Organizátor nemôže odovzdať osobné údaje tretím osobám.

10.9 Súťažiaci, ktorý získa Výhru podľa týchto pravidiel súťaže, poskytuje zároveň Organizátorovi súťaže súhlas s poriadeným obrazového či obrazovo zvukového záznamu (fotografie, A/V záznam) z predanie výhry zachycujúci jeho osobu, a s jeho užitom s uvedením mena a priezviska Súťažiaceho, a to bez akéhokoľvek obmedzenie časového, územného  rozsahu a spôsobu užitia (včetne užitia zverejnením prostredníctvom site  Internet a sociálnych sietí), vždy však tak, aby bola šetrené práva a pravom chránené záujmy Súťažiaceho . Súťažiaci  je oprávnen tento súhlas kedykoľvek odvolať.

  

11. Rôzne ustanovenia

11.1.    Organizátor vylučuje zodpovednosť za akýkoľvek nárok na odškodnenie, náhradu škody v súvislosti s účasťou v súťaži, ďalej za náklady, škody, ujmy vyplývajúce alebo súvisiace s prípadnými chybami, nedostatkami Súťaže alebo jej realizácie.

11.2.     Organizátor je oprávnený kedykoľvek zrušiť Súťaž. Organizátor si vyhradzuje právo, aby Súťaž v odôvodnenom prípade kedykoľvek jednostranne modifikoval, pozmenil alebo zrušil. V tomto prípade o zmenách podmienok účasti v súťaži potrebné informácie budú zverejnené na internetovej adrese info@choccogarden.com

11.3.    Pre akékoľvek sporné otázky vzniknuté v súvislosti so Súťažou, smerodajným je rozhodnutie Organizátora. Toto ustanovenie neobmedzuje právo Súťažiacich na uplatnenie nároku existujúceho na základe aktuálne účinných právnych predpisov.

 

 V Budapešti, dňa 15.10. 2018.

                                                                                                                                       

CHOCCO GARDEN Kft.

PRAVIDLA HRY - CZ

výherní soutěže s názvem „WIN WLLNESS WEEKEND“

společnosti CHOCCO GARDEN Kft

 

1. Organizátor soutěže

1.1. Organizátorem výherní soutěže s názvem „WIN WELLNESS WEEKEND“ – dále jen „Soutěž“ – je společnost CHOCCO GARDEN Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag utca 7, Maďarsko, registrační číslo 13-09-176001 – dále jen „Organizátor“.

 

2. Účastník

2.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt, dále každá právnická anebo fyzická osoba podnikatel se sídlem v České republice (dále jen „Účastník“), která splňuje všechny podmínky těchto Pravidel hry.

2.2. Soutěže se nemůže zúčastnit vlastník, společník, akcionář, statutární zástupce, člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady, zaměstnanci Organizátora, osoby ve stejném vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám přímo se účastníci na realizaci soutěže, osoby v dodavatelsko-odběratelském vztahu, obchodněprávním vztahu s Organizátorem a rovněž tak osoby blízké těchto výše uvedených osob.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Podmínkou účasti v soutěži je, aby účastník koupil v České republice 3 kusy výrobků prodávaných Organizátorem, s textem: „WIN WELLNESS WEEKEND“ a poslal čárové kódy ze zakoupených výrobků poštou na následující adresu:

Chocco Garden

P. O. Box 165

657 65 BRNO

 

s uvedením jména, trvalého pobytu, emailové adresy, telefonního čísla a data narození účastníka – dále jen „Registrace“ – a aby takto zaslaná Registrace byla doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do 5. ledna 2019.

3.2. Zaslání každých 3 kusů čárového kódu se považuje za samostatnou „Soutěž“ i v tom případě, kdy je Účastník totožný.

3.3. Registrace, které budou doručené po výše uvedené lhůtě nebo před datem zahájení Soutěže podle bodu 4. se Soutěže nezúčastní. Za nedoručení nebo opožděné doručení Organizátor nenese žádnou odpovědnost.

3.4. Podmínkou platnosti Registrace je, aby si Účastník uchoval účtenku/daňový doklad prokazující nákup výrobků do převzetí Výhry a aby ho při převzetí výhry předložil Organizátorovi.

3.5. V případě, kdy si Účastník neschová účtenku prokazující nákup Výrobků, pokud Účastník nesplní kteroukoli podmínku uvedenou v těchto Pravidlech hry, nebo poskytne nepravdivý údaj při Registraci, bude automaticky vyloučen ze Soutěže. Organizátor neodpovídá za nesprávné údaje poskytnuté Účastníkem.

 

4. Výrobky zahrnuté do Soutěže

4.1. Do Soutěže jsou zahrnuty výlučně níže uvedené výrobky prodávané Organizátorem s textem „WIN WELLNESS WEEKEND“ zakoupené v České republice (dále jen „Výrobek“):

 

-         CHOCCO GARDEN Marcipánový dezert

-         CHOCCO GARDEN Malinový dezert s banánovou pěnou

-         CHOCCO GARDEN Dezert s oříškovým krémem

-         CHOCCO GARDEN Dezert Cherry

-         CHOCCO GARDEN Dezert s vaječným likérem

-         CHOCCO GARDEN Pomerančový dezert Truffel

-         CHOCCO GARDEN Dezert Pralines selection v oválné kovové krabičce

 

5. Výhry

5.1. V Soutěži je možné vyhrát následující Výhry:

 

Hlavní výhry:

1. cena Třídenní wellness pobyt ve wellness hotelu v Maďarsku

2. cena 1ks HD TV

3. cena 1 ks Tablet

 

Další ceny

4. až 23. cena CHOCCO GARDEN dárkový balíček

 

6. Trvání soutěže, losování

6.1. Soutěže je možné se zúčastnit s platnou Registrací, která bude doručená v období od 1 listopadu 2018 až 5. ledna 2019. Soutěž probíhá současně v České a Slovenské republice a Výhry budou vylosované ze všech Registrací doručených do konce Soutěže Organizátorovi jak v České tak ve Slovenské republice.

6.2. Výhry budou vylosované z Registrací, které budou doručené do konce Soutěže, a to dne 21. ledna 2019 v 15 hodin za přítomnosti notáře.

6.3. Losování se uskuteční na adrese Tomáš Rašovský, advokátní kancelář s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 Brno, Česká republika jednoduchým manuálním způsobem losování.

6.4. Organizátor na tomto losování vylosuje jednoho Výherce a jednoho Náhradního výherce zvlášť pro každou cenu uvedenou v bodě 5.1 těchto Pravidel hry. Losování bude probíhat tak, že osoba určená Organizátorem soutěže z losovacího osudí postupně vytáhne jméno Výherce a Náhradního výherce pro první cenu, následně pro druhou cenu a pro třetí cenu a poté vylosuje výherce 4. až 23. ceny uvedené v bodě 5.1 těchto Pravidel.

6.5. V případě, kdy Registrace vylosovaného Výherce bude z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebo bude Výherce vyloučen ze Soutěže pro nesplnění jakéhokoliv pravidla uvedeného v těchto Pravidlech hry, nebo nebude možné odevzdat Výhru z důvodu na straně Výherce, oprávněným z Výhry se stává Náhradní výherce.

6.6. Na výhru v soutěži nevzniká žádnému z účastníků soutěže právní nárok.

 

7. Odevzdání Výhry

7.1. Organizátor do 10 pracovních dnů po losování informuje Výherce o výsledcích losování, resp. o přesném termínu a místě odevzdání Výhry, a to zasláním oznámení na emailovou adresu poskytnutou při Registraci. Výherce je povinen potvrdit Výhru v odpovědi emailem do pěti pracovních dní po převzetí oznámení. Výhra bude výherci předána osobně a Výherce je povinen se k předání výhry dostavit osobně.

7.2. V případě, kdy Výherce ve výše uvedené lhůtě nepošle potvrzující email, nebo informování Výherce zůstává neúspěšné do deseti pracovních dní po losování, Výherce bude automaticky vyloučen a na Výhru bude mít nárok Náhradní výherce. Na informování Náhradního výherce se vztahují výše uvedená pravidla vztahující se na Výherce.

7.3. Výherce je povinen při předání Výhry potvrdit svoji totožnost příslušným osobním dokladem a na výzvu Organizátora předložit účtenku/daňový doklad, který obdržel při nákupu Výrobků. Organizátor odmítne předání Výhry, vyloučí Výherce, pokud Výherce neprokáže svoji totožnost, nebo nepředloží účtenku/daňový doklad potvrzující nákup Výrobku, v takovém případě se oprávněným k převzetí Výhry stává Náhradní výherce.

 

8. Zdanění

Výhru není možné vyměnit za hotovost ani není možné ji vyměnit či převést na jinou osobu. Případnou daňovou povinnost související s Výhrou nese Organizátor. Organizátor kromě předání Výhry dle výše uvedeného a splnění daňových povinností souvisejících s Výhrami nenese jiné závazky. Náklady související s přepravou Výhry nese Soutěžící.

 

9. Informace o Soutěži

9.1. V balení Výrobků bude umístěn informační leták, který obsahuje potřebné informace (pravidla hry, poštovní adresu pro zasílání, trvání soutěže, výrobky uvedené v soutěži, podrobný popis výher, losování, podmínky účasti atd.).

9.2. Více informací o Soutěži najedena přední straně Výrobků a na internetové stránce www.choccogarden.com

9.3. Tato Pravidla hry jsou dostupné na internetové stránce www.choccogarden.com

 10. Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytnutí údajů potřebných pro Registraci je dobrovolné. Osoby, které se zúčastní soutěže berou na vědomí a výslovně souhlasí

- se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem pro účely uskutečnění Soutěže (přijímání a kontrola zaslaných Registrací, losování, odevzdání výher, splnění daňových povinností apod.), a to až do ukončení Soutěže nebo dříve na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaného na emailovou adresu info@choccogarden.com

- s účastí v Soutěži, se všemi ustanoveními těchto Pravidel hry a zpracováním svých osobních údajů Organizátorem pro účely uskutečnění soutěže

10.2. Po ukončení Soutěže budou osobní údaje automaticky vymazány z evidence zpracovatele údajů, kterým je Organizátor. Zpracování osobních údaje je Organizátor oprávněn vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců.

10.3. Organizátor se zavazuje zpracování osobních údajů uskutečňovat v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Organizátor se zavazuje, že po dobu zpracování údajů bude osobní údaje chránit příslušnými opatřeními a technickými prostředky, zejména proti neoprávněnému přístupu, změně, postoupení, zveřejnění za jiným účelem, než je uvedeno v Pravidlech hry, výmazu anebo zničení, náhodnému zničení a poškození, dále proti nedostupnosti, která by nastala změnou použité techniky. Organizátor se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících bude zpracovávat výlučně v míře potřebné pro uskutečnění účelu zpracování údajů.

10.4. V případě porušení práv Soutěžícího vztahujících se k jeho osobním údajům se Soutěžící může obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

10.5. Organizátor kdykoliv umožní Soutěžícímu, aby si vyžádal informace o zpracování jeho osobních údajů, požádal o přístup k jeho osobním údajům, požádal o opravu, vymazání anebo omezení zpracování osobních údajů, odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na emailové adrese info@choccogarden.com Organizátor odpoví na žádost Soutěžícího ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí žádosti.

10.6. Soutěžící má právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. V případě, kdy nesouhlasí s rozhodnutím, které vydal Organizátor na základě námitek, se Soutěžící může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud. Soutěžící se může kdykoliv rozhodnout tak, aby ho Organizátor dále nevyhledával a může to oznámit zasláním prohlášení o rezignaci (s uvedením jeho přesných osobních údajů) na emailovou adresu info@choccogarden.com

10.7. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelnou podmínkou účasti v Soutěži, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, výmaz, omezení údajů potřebných pro uskutečnění Soutěže před odevzdáním Výhry vede k vyloučení ze Soutěže.

10.8. Zpracování údajů pro účely uskutečnění Soutěže vykonává Organizátor. Organizátor nesmí předat osobní údaje třetím osobám.

10.9 Účastník soutěže, který získá Výhru dle těchto Pravidel, poskytuje zároveň Organizátorovi soutěže souhlas s pořízením obrazového či obrazově zvukového záznamu (fotografie, A/V záznam) z předání Výhry zachycujícího jeho osobu, a s jeho užitím s uvedením jména a příjmení Účastníka soutěže, a to bez jakéhokoliv omezení časového, územního, rozsahu a způsobu užití (včetně užití zveřejněním prostřednictvím sítě Internet a sociálních sítí), vždy však tak, aby byla šetřena práva a právem chráněné zájmy Účastníka soutěže. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

11. Různá ustanovení

11.1. Organizátor vylučuje odpovědnost za jakýkoliv nárok na odškodnění, náhradu škody v souvislosti s účastí v Soutěži, dále za náklady, škody, újmy vyplývající anebo související s případnými chybami, nedostatky Soutěže nebo její realizace.

11.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv zrušit Soutěž. Organizátor si vyhrazuje právo, aby Soutěž v odůvodněném případě kdykoliv jednostranně měnil, modifikoval nebo zrušil. V tomto případě o změnách podmínek účasti v soutěži potřebné informace budou zveřejněné na internetové adrese info@choccogarden.com

11.3. Pro jakékoliv sporné otázky vzniklé v souvislosti se Soutěží je směrodatné rozhodnutí Organizátora. Toto ustanovení neomezuje právo Soutěžících na uplatnění nároku existujícího na základě platných právních předpisů.

 

 

V Budapešti dne 15.10. 2018

 

CHOCCO GARDEN Kft.